This is an example of a HTML caption with a link.

Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг

Төв орон нутагт нийгмийн даатгалын багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд даатгуулагч, ажил олгогчын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, хэлтсийн Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлага, үйл ажиллагаа, Чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтэд хяналт тавих 


Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг

элтсийн Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасгийн дарга: Т.Чинзориг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох хуулиуд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын  даргын 2010 оны 107 дугаар тушаалаар баталсан "Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын ажлын нэгдсэн журам"-ыг баримтлан хуулийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн дагуу шалгах ажлыг зохион байгуулан ажиллана
2.Тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолт, олголт, зардал, төлбөрийн тооцооны үндэслэл, тайлангийн талаар шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулах
3. Нийгмийн даатгалын хамрагдалт болон тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын сарын мэдээг хянан батлагдсан маягт, зааврын дагуу нэгтгэн гаргаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох газарт хүргүүлнэ.
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамралтыг өргөжүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх,холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 70273015 99059634 И-мэйл:chinzorih.t@ndaatgal.mn


Хяналт шалгалт дотоод аудитын тасаг

Хэлтсийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч: Н.Оюун-Эрдэнэ
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох хуулиуд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын  даргын 2010 оны 107 дугаар тушаалаар баталсан "Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын ажлын нэгдсэн журам"-ыг баримтлан хуулийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн дагуу шалгах ажлыг зохион байгуулан ажиллана
2.Тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолт, олголт, зардал, төлбөрийн тооцооны үндэслэл, тайлангийн талаар шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулах
3. Нийгмийн даатгалын хамрагдалт болон тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын сарын мэдээг хянан батлагдсан маягт, зааврын дагуу нэгтгэн гаргаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох газарт хүргүүлнэ.
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамралтыг өргөжүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх,холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 70273015 99852842  И-мэйл:oyunerdene.n@ndaatgal.mn


Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг

Хэлтсийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч: Н.Нэргүйцэцэг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох хуулиуд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын  даргын 2010 оны 107 дугаар тушаалаар баталсан "Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын ажлын нэгдсэн журам"-ыг баримтлан хуулийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн дагуу шалгах ажлыг зохион байгуулан ажиллана
2.Тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолт, олголт, зардал, төлбөрийн тооцооны үндэслэл, тайлангийн талаар шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулах
3. Нийгмийн даатгалын хамрагдалт болон тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын сарын мэдээг хянан батлагдсан маягт, зааврын дагуу нэгтгэн гаргаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох газарт хүргүүлнэ.
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамралтыг өргөжүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх,холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 99308346 И-мэйл: nerguitwsetseg,n@ndaatgal.mn


Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Магадлагч их эмч: Ж.Оюунчимэг
Ажлын байрын үндсэн зорилт:
1.Даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалт, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжинд хянал тавих
2.Ажил олгогч даатгалын болон эмнэлэгийн байгууллагуудын  хооронд үүсэх харилцаанд мэргэжлийн хяналт тавьж, даатгуулагчийн эрх ашгийг хамгаалах
3.Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажилд байнгын хяналт тавьж, шалган зааварчлах
4.Эмнэлэгийн хуудасны бичилт олголт зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллах
5.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй  шаардлагатай зарим нэмэлт ажил үйлчилгээнүүдийг бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээнд зааснаар хийж гүйцэтгэх
Холбоо барих: 70272063 99069397 И-мэйл: oyunchimeg.j@ndaatgal.mn