This is an example of a HTML caption with a link.

Эрүүл мэндийн даатгалын алба

Орон нутагт эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх,биелэлтэнд хяналт тавих, "Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хяналтын дүрэм"-ийг хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн орлогыг бүртгэн тайлан тооцоо гаргах, Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарч байгаа зардалд хяналт тавих, нэг цонхы үйлчилгээгээр эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг үзүүлэх


Эрүүл мэндийн алба

Хэлтсийн эрүүл мэндийн даатгалын албаны дарга: Г.Баярсүрэн
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хууль тогтоомж болон холбогдох хуулиуд, Засгийн газрын 1998 оны 239 тогтоол "Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хяналтын дүрэм"-ийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
2.Эмнэлэг сувиллаас даатгуулагчид үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээний чанарт хяналт тавьж, даатгуулагчийг гомдоосон,чирэгдүүлсэн илүү буюу нэмэлт зардал төлбөр гаргуулсан зэрэг зөрчил гаргасан эмнэлгийн  байгууллага, албан тушаалтанд хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх, илэрсэн зөрчлийг тухай бүр нь шуурхай шийдвэрлэн даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалан ажиллах
3.ЭМДСангаас тухайн эмнэлэг, сувилалд шилжүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардлын болон эмийн санд шилжүүлэх эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардлын гүйцэтгэлийг тус тус гаргаж, эрүүл мэндийн даатгалын зардал, төлбөр тооцоо хариуцсан байцаагчид өгч зардлын тооцоог эрүүл мэндийн байгууллага, даатгуулагч бүрээр  мэдээллийн санд оруулж нэгтгүүлэх
Холбоо барих: 70272063 99058153 И-мэйл: bayarsuren.g@ndaatgal.mn


Эрүүл мэндийн алба

Хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын зардал, төлбөр тооцоо мэдээллийн сан хариуцсан улсын байцаагч О.Энхтуяа
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах иргэдийн судалгааг сум, баг, хороогоор гаргаж тэдгээрийг даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах
2.Гэрээ байгуулсан эмнэлэг, сувилал, эмийн сангуудад эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тухайн жилд санхүүжүүлэх тусламж, үйлчилгээний болон эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардлыг сар улирлаар хуваарилан мэдээллийн санд бүртгэх
3.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг өргөжүүлэх сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд, даатгуудагчдад сурталчлах, ажил олгогчдын  санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 70272461 99309073 И-мэйл: enhtuya.o@ndaatgal.mn


Эрүүл мэндийн алба

Хэлтсийн эрүүл мэндийн даатгалын хамралт, орлого нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч: Б.Батмөнх
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах иргэдийн судалгааг сум, баг, хороогоор гаргаж тэдгээрийг даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах
2.Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар ажил олгогч, иргэд, даатгуулагчдад зөвлөгөө зөвлөмж өгөх үйлчилгээ үзүүлэх
3.Тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход хууль зүйн үндэслэлтэй, шаардлага хангасан баримт бичгийг зөвхөн хүсэлт гаргасан даатгуулагч иргэнээс хүлээн авч хянан, бүртгэж уг баримтыг хэлтсийн тэтгэвэр тэтгэмж хариуцсан байцаагчид хүлээлгэн өгч шийдвэрлүүлэх
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг өргөжүүлэх, сан тус бүрийн  орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, зөвлөгөө зөвлөмж өгөх, шалгах
Холбоо барих: 70272226 99309965 И-мэйл: batmunkh@ndaatgal.to.gov.mn