This is an example of a HTML caption with a link.

Батсүмбэр суманд нүүдлийн хурал зохион байгуулагдлаа

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх  Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь “Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын дүрэм”, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны  өдрийн A/36 дугаар тушаал “Нүүдлийн хурал зохион байгуулах заавар”-ыг үндэслэн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг иргэдэд даатгуулагчдад ойртуулж тусламж үйлчилгээг орон нутагт нь хүргэх  зорилгоор Жаргалант, Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Сүмбэр  зэрэг  сумдыг хамруулан бүслэн Батсүмбэр суманд төвлөрүүлэн  2019.05.24-26-ны  өдөр хүртэл   нүүдлийн хурал зохион байгуулж, нийт 66 даатгуулагчийн  хөдөлмөр чадвар алдалтын байдалд магадлагаа хийснээс  хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг  хугацааг  сунгасан- 43 ,  хувь нэмэгдүүлсэн- 1,хувь бууруулсан -1 , шинжилгээ дутуу- 4 хүнийг буцааж, хугацаагүй сунгалттай 13 иргэн/даатгуулагчийг  мэргэжилийн эмчийн хяналтанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ тус тус үзүүлсэн байна.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд орон нутагт нь хүргэх зорилтын хүрээнд бүсчилсан нуудлийн хурлын ЭХМК-ын төсөвт багтаан аль болох олон суман зохионбайгуулахаар ажиллаж байна. Мэдээг: Магадлагч эмч Ж.Оюунчиэмг
.

Сэтгэгдэл бичих

Зурган дээрх кодыг оруулна уу.