Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Батсүмбэр суманд нүүдлийн хурал зохион байгуулагдлаа

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх  Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь “Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын дүрэм”, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны  өдрийн A/36 дугаар тушаал “Нүүдлийн хурал зохион байгуулах заавар”-ыг үндэслэн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг иргэдэд даатгуулагчдад ойртуулж тусламж үйлчилгээг орон нутагт нь хүргэх  зорилгоор Жаргалант, Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Сүмбэр  зэрэг  сумдыг хамруулан бүслэн Батсүмбэр суманд төвлөрүүлэн  2019.05.24-26-ны  өдөр хүртэл   нүүдлийн хурал зохион байгуулж, нийт 66 даатгуулагчийн  хөдөлмөр чадвар алдалтын байдалд магадлагаа хийснээс  хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг  хугацааг  сунгасан- 43 ,  хувь нэмэгдүүлсэн- 1,хувь бууруулсан -1 , шинжилгээ дутуу- 4 хүнийг буцааж, хугацаагүй сунгалттай 13 иргэн/даатгуулагчийг  мэргэжилийн эмчийн хяналтанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ тус тус үзүүлсэн байна.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд орон нутагт нь хүргэх зорилтын хүрээнд бүсчилсан нуудлийн хурлын ЭХМК-ын төсөвт багтаан аль болох олон суман зохионбайгуулахаар ажиллаж байна. Мэдээг: Магадлагч эмч Ж.Оюунчиэмг
.

Сэтгэгдэл бичих

Зурган дээрх кодыг оруулна уу.