This is an example of a HTML caption with a link.

НДХ-ийн сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэл инфографикаар

.