Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайланд үйлчлүүлэгчийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод хяналтын системд хийсэн үнэлгээний  тойм, аудитын явцад илрүүлсэн гол зүйлс гаргасан шийдлүүд, анхаарал хандуулахуйц залруулаагүй  материаллаг болон материаллаг бус алдаа зөрчлийн талаарх тайлбар, тодруулга зэрэг аудитын үр дүнгийн талаарх тайлбар, тодруулга, аудитын санал дүгнэлтийн хэлбэр, түүний үндэслэлийн талаар тус тус тэмдэглэсэн болно.Аудитын гэрчилгээ, албан шаардлага

.