НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.

Нийтлэгдсэн: 2022-06-13 07:01:40

Хурлаар:

Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны тодотгосон төсвийн хуваарь

Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Нийгмийн даатгалын сангийн өндөр дүнтэй зарим авлагын танилцуулга зэрэг асуудлыг хэлэлцлээ.

ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠄ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ 2022 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ 2021 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠦᠩ ᠲᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ᠎ᠡ᠃

Сэтгэгдэл бичих