ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ-ӨНДӨР НАС

TЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Тэтгэврийн даатгал нь даатгуулагчийн өндөр наслахад насан туршид нь, тахир дутуу болход хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд ( 0-19 насны хүүхэд) –ийн баталгааг хангах зорилгоор тэтгэврийн даатгалын сангаас сар бүр тэтгэвэр олгох мөнгөн хөрөнгө юм.

 ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалд хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоосоо сар бүр дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

 • Ажил олгогч : 9.5%
 • Албан журмын даатгуулагч: 9.5%
 • Сайн дурын даатгуулагч: 13.5%

 ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ

 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 жил 9 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн байх.
 • Тэтгэврийн нас ( 60 нас, 21 жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй бол 61 нас ) –нд хүрсэн байх ( эмэгтэй даатгуулагч өөрөө хүсвэл 55 нас,  21 жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй бол 56 нас ).
 • 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэй даатгуулагч өөрөө хүсвэл 50 насанд хүрсэн байх.
 • Нийтдээ 10-аас 20 хүртэл жил шимтгэл төлсөн 60 нас хүрсэн эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэй өндөр насны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох эрхтэй.

 Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20 жил, үүнээс хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд дор дурдсан хугацаанд ажиллаж шимтгэл төлсөн бол өндөр насны тэтгэвэр авах эрхтэй

Хөдөлмөрийн нөхцөл

Хүйс

Нас

Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж шимтгэл төлсөн байх хугацаа

Газрын дор

эрэгтэй

50

10 жил

Хортой халуун

эрэгтэй

эмэгтэй

50

45

10 жил

7 жил 6 сар

Хүнд

эрэгтэй

эмэгтэй

55

50

12 жил 6 сар

10 жил

Малчин

эрэгтэй

эмэгтэй

55

50

15 жил

12 жил 6 сар

 

ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ

 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 –иос доошгүй жил төлсөн байх.
 • Эсхүл тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх.
 • Хөдөлмөрийн чадвараа 50 –иас доошгүй хувиар алдсан байх.
 • Нийтдээ 3 –аас доошгүй жил шимтгэл төлсөн, хөдөлмөрийн чадвараа 50 –иас доошгүй хувиар алдсан даатгуулагч тахир дутуугийн тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох эрхтэй.

ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ

 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 –иос доошгүй жил төлсөн байх.
 • Эсхүл нас барахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх.
 • Нийтдээ 5 –аас доошгүй жил, үүнээс 1 жилд нь тасралтгүй шимтгэл төлсөн даатгуулагчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох эрхтэй.