ХНХСайдын 2021.11.22-ны өдрийн А/182 дугаар тушаалын хавсралт

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/182 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтыг