ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ТАСАГ

Төв орон нутагт нийгмийн даатгалын багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд даатгуулагч, ажил олгогчын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, хэлтсийн Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлага, үйл ажиллагаа, Чанарын менежментийн тогтолцооны хэрэгжилтэд хяналт тавих