Төв аймгийн нийгмийн даатгалын газрын зураг

Төв аймгийн засаг захиргааны нэгж сум бүрийн газар зүйн байршил, танилцуулага нийгэм эдийн засаг, сумын үйлдвэрлэл үйлчилгээг тусгахаас гадна онцгойлон тухайн сумын Нийгмийн даатгалын зураглалыг тусгах  ба Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын санг газарзүйн зураг зураглалтай хослуулан үүсгэн холбогдох асуудлуудаар дүгнэлт судалгааны ажил хийгдэн улам бүр баяжуулж мэдээ мэдээллийг шуурхай хүргэхээр нийгмийн даатгалын  хэлтсийн хамт олон бид ажиллаж байна.