Үйл ажиллагааны төсвийн 2021 оны хагас жилийн гүйцэтгэл