Нийгмийн даатгалын сан

Нийгмийн даатгалын сангийн 9 сарын орлого, зарлагын гүйцэтгэл.