Нийгмийн даатгалын сан

Нийгмийн даатгалын сангийн хагас жилийн орлого, зарлагын гүйцэтгэл.