Тэтгэвэр тооцох тооцоолуур

Ажиллсан газар
Ажилд орсон огноо
Ажилаас чөлөөлөгдсөн огноо
Ажилласан хоног
Ажилласан жил сар өдөр