Тэтгэвэр тооцох тооцоолуур

Ажилд орсон огноо
Ажилаас чөлөөлөгдсөн огноо
Ажилласан хоног
Ажилласан жил сар өдөр