This is an example of a HTML caption with a link.

Үйлчилгээний алба

Байгууллагын стратегийн болон хүний нөөцийн төлөвлөгөө боловсруулах түүний хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг тогтоох олгох ажлыг зохион байгуулах, нэгдсэн архиваас мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээ үзүүлэх, сайн дурын даатгалын ажлыг зохион байгуулах, мэдээлэл технологи, сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийх ажлыг зохион байгуулна.


Үйлчилгээний алба

Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний тасгийн дарга: Б.Батхишиг
Ажлын байрын үндсэн зорилт:
1.Байгууллагын ажлын байрны нөхцөл, иргэдэд үзүүлэх стандартыг хангаж ажиллах,шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн судалгааг гарган шийдвэрлэх
2.Хэлтсийн байцаагчдын өдөр тутмын ажилд хяналт тавьж удирдлага арга зүйгээр хангах
3.Хэлтсийн хэмжээний сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг гарган биелэлтэнд хяналт тавих, даатгуулагч харилцагч нарт нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах
4.Хэлтсийн бодлогын чанартай бичиг баримтыг боловсруулах, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, биелэлтийг тооцож холбогдох газруудад нь хүргүүлэх
5.Шат шатанд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт тавин биелэлтийг дүгнүүлэх
Холбоо барих утас: 99134363  И-мэйл: bathishig.b@ndaatgal.mn


Үйлчилгээний алба

Хэлтсийн Бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан: Д.Увсмаа
Ажлын байрын үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
2.Албан хэргийн стандартыг дагуу хөтөлж, мөрдөх
3.Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд хянал тавих
4.Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Холбоо барих: 70273918 99883664 И-мэйл: ndaatgal@ndaatgal.to.gov.mn


Үйлчилгээний алба

 

  Архивын ажилтан: Б.Нэргүй
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Даатгуулагч, ажил олгогчдод хэлтсийн архивын мэдээллийн сангаас лавлагаа мэдээллээр үйлчлэх
2. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу архивын баримтыг бүрдүүлж авах
3. Архивын хадгалат хамгаалалтыг стандартын дагуу чанд мөрдөн ажиллах
4. Мэдээлэл лавлагааг иргэдэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй олгох
Холбоо барих: 98652094 И-мэйл: nergui.baa@ndaatgal.mn

 

 

 Үйлчилгээний алба

Хэлтсийн тэтгэврийн олголт хариусан байцаагч: Д.Цэрэндолгор
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Шинээр тэтгэвэр тогтоолгох иргэд, даатгуулагчийн баримт материалын бүрдэлтийг үндэслэн холбогдох хууль тогтоомж, УНДЕГ-ын даргын "Тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход шаардагдах, баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам"-ыг баримтлан шийдвэрлэх
2.
Сарын тэтгэвэр олгохоос өмнө хөдөлгөөн, тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын  актын хугацааны  сунгалт, тогтоосон хувь, мөн тэжээгчийн тэтгэвэр авч буй хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн тооны өөрчлөлт, тэтгэвэрийн эрх нь дуусгавар болсон тэтгэвэр авагчдыг болон олголтын тооцоог мэдээллийн санд сар бүр тооцоолон бүртгэх, тэтгэвэр олголтыг үнэн зөв бэлтгэх
3.Даатгуулагчдын судалгааг тооцоололтой гарган тэдэнд баримт материалаа эрх зүйн үндэслэлтэй зөв бүрдүүлэхэд нь туслах, зөрчилтэй баримтын зөрчлийг арилгуулах, дутуу баримт бичгийн гүйцээн бүрдүүлэх архиваас лавлагаа гаргуулах зэрэг асуудлаар зөвлөмж хуудас бичиж хэрэгжилтийг ханган дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Холбоо барих:  99019710 И-мэйл: tserendolgor.d@ndaatgal.to.gov.mnҮйлчилгээний алба

Хэлтсийн тэтгэврийн зөвлөгөө өгөх байцаагч: Д.Мөнхзул
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Шинээр тэтгэвэр тогтоолгох иргэд, даатгуулагчийн баримт материалын бүрдэлтийг үндэслэн холбогдох хууль тогтоомж, УНДЕГ-ын даргын "Тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход шаардагдах, баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам"-ыг баримтлан шийдвэрлэх
2.Сарын тэтгэвэр олгохоос өмнө хөдөлгөөн, тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын  актын хугацааны  сунгалт, тогтоосон хувь, мөн тэжээгчийн тэтгэвэр авч буй хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн тооны өөрчлөлт, тэтгэвэрийн эрх нь дуусгавар болсон тэтгэвэр авагчдыг болон олголтын тооцоог мэдээллийн санд сар бүр тооцоолон бүртгэх, тэтгэвэр олголтыг үнэн зөв бэлтгэх
3.Даатгуулагчдын судалгааг тооцоололтой гарган тэдэнд баримт материалаа эрх зүйн үндэслэлтэй зөв бүрдүүлэхэд нь туслах, зөрчилтэй баримтын зөрчлийг арилгуулах, дутуу баримт бичгийн гүйцээн бүрдүүлэх архиваас лавлагаа гаргуулах зэрэг асуудлаар зөвлөмж хуудас бичиж хэрэгжилтийг ханган дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Холбоо барих: 70272461 96112882 И-мэйл: munhzul.d@ndaatgal.mn


Үйлчилгээний алба

Хэлтсийн тэтгэврийн тогтоолт хариусан байцаагч: М.Баярцэцэг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Шинээр тэтгэвэр тогтоолгох иргэд, даатгуулагчийн баримт материалын бүрдэлтийг үндэслэн холбогдох хууль тогтоомж, УНДЕГ-ын даргын "Тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход шаардагдах, баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам"-ыг баримтлан шийдвэрлэх
2.Сарын тэтгэвэр олгохоос өмнө хөдөлгөөн, тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын  актын хугацааны  сунгалт, тогтоосон хувь, мөн тэжээгчийн тэтгэвэр авч буй хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн тооны өөрчлөлт, тэтгэвэрийн эрх нь дуусгавар болсон тэтгэвэр авагчдыг болон олголтын тооцоог мэдээллийн санд сар бүр тооцоолон бүртгэх, тэтгэвэр олголтыг үнэн зөв бэлтгэх
3.Даатгуулагчдын судалгааг тооцоололтой гарган тэдэнд баримт материалаа эрх зүйн үндэслэлтэй зөв бүрдүүлэхэд нь туслах, зөрчилтэй баримтын зөрчлийг арилгуулах, дутуу баримт бичгийн гүйцээн бүрдүүлэх архиваас лавлагаа гаргуулах зэрэг асуудлаар зөвлөмж хуудас бичиж хэрэгжилтийг ханган дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Холбоо барих: 70272461 99305551 И-мэйл: bayartsetseg.m@ndaatgal.mn