Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Үйлчилгээний алба

Байгууллагын стратегийн болон хүний нөөцийн төлөвлөгөө боловсруулах түүний хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг тогтоох олгох ажлыг зохион байгуулах, нэгдсэн архиваас мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээ үзүүлэх, сайн дурын даатгалын ажлыг зохион байгуулах, мэдээлэл технологи, сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийх ажлыг зохион байгуулна.


1.

.


2.

.


3.

,


4.

.


5.

.


6.

.