This is an example of a HTML caption with a link.

Үйлчилгээний алба

Байгууллагын стратегийн болон хүний нөөцийн төлөвлөгөө боловсруулах түүний хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг тогтоох олгох ажлыг зохион байгуулах, нэгдсэн архиваас мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээ үзүүлэх, сайн дурын даатгалын ажлыг зохион байгуулах, мэдээлэл технологи, сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийх ажлыг зохион байгуулна.


Үйлчилгээний алба

Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний албаны дарга: Ч.Болормаа
Ажлын байрын үндсэн зорилт:
1.Байгууллагын ажлын байрны нөхцөл, иргэдэд үзүүлэх стандартыг хангаж ажиллах,шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн судалгааг гарган шийдвэрлэх
2.Хэлтсийн байцаагчдын өдөр тутмын ажилд хяналт тавьж удирдлага арга зүйгээр хангах
3.Хэлтсийн хэмжээний сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг гарган биелэлтэнд хяналт тавих, даатгуулагч харилцагч нарт нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах
4.Хэлтсийн бодлогын чанартай бичиг баримтыг боловсруулах, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, биелэлтийг тооцож холбогдох газруудад нь хүргүүлэх
5.Шат шатанд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтэнд хяналт тавин биелэлтийг дүгнүүлэх
Холбоо барих утас: 70273685 99308789 И-мэйл: bolormaa.ch@ndaatgal.mn


Үйлчилгээний алба

Хэлтсийн Бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан: Г.Мөнхзаяа
Ажлын байрын үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
2.Албан хэргийн стандартыг дагуу хөтөлж, мөрдөх
3.Хэлтсийн үнэт цаасыг орлогодож байцаагч нарт нэр төрөл тус бүрээр нь зарлагадаж үнэт цаасны тайлан гаргаж байх
4.Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд хянал тавих
5.Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Холбоо барих: 70273918 99988678 И-мэйл: ndaatgal@ndaatgal.to.gov.mn


Үйлчилгээний алба

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Магадлагч их эмч: Ж.Оюунчимэг
Ажлын байрын үндсэн зорилт:
1.Даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар алдалт, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжинд хянал тавих
2.Ажил олгогч даатгалын болон эмнэлэгийн байгууллагуудын  хооронд үүсэх харилцаанд мэргэжлийн хяналт тавьж, даатгуулагчийн эрх ашгийг хамгаалах
3.Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажилд байнгын хяналт тавьж, шалган зааварчлах
4.Эмнэлэгийн хуудасны бичилт олголт зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллах
5.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй  шаардлагатай зарим нэмэлт ажил үйлчилгээнүүдийг бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээнд зааснаар хийж гүйцэтгэх
Холбоо барих: 70272063 99069397 И-мэйл: oyunchimeg.j@ndaatgal.mn


Үйлчилгээний алба

Хэлтсийн мэдээлэл технологи,олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Батхишиг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Хэлтсийн мэдээллийн баазын аюулгүй байдал хадгалалт хамгаалалт баяжилтад хяналт тавих
2.Мэдээлэл технологийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах
3. Иргэд даатгуулагчдад чиглэсэн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах
4.Хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд сургалт сурталчилгаа хийх
5. Даатгуулагчдийн нэрийн дансны тооцоог бодон хүргүүлэх
Холбоо барих: 99134363 И-мэйл:admin@ndaatgal.to.gov.mn


Үйлчилгээний алба

Архивын ажилтан: Б.Нэргүй
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Даатгуулагч, ажил олгогчдод хэлтсийн архивын мэдээллийн сангаас лавлагаа мэдээллээр үйлчлэх
2. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу архивын баримтыг бүрдүүлж авах
3. Архивын хадгалат хамгаалалтыг стандартын дагуу чанд мөрдөн ажиллах
4. Мэдээлэл лавлагааг иргэдэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй олгох
Холбоо барих: 98652094 И-мэйл: nergui.baa@ndaatgal.mn


Үйлчилгээний алба

Хэлтсийн тэтгэвэр хариусан байцаагч: М.Баярцэцэг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Шинээр тэтгэвэр тогтоолгох иргэд, даатгуулагчийн баримт материалын бүрдэлтийг үндэслэн холбогдох хууль тогтоомж, УНДЕГ-ын даргын "Тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход шаардагдах, баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам"-ыг баримтлан шийдвэрлэх
2.Сарын тэтгэвэр олгохоос өмнө хөдөлгөөн, тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын  актын хугацааны  сунгалт, тогтоосон хувь, мөн тэжээгчийн тэтгэвэр авч буй хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн тооны өөрчлөлт, тэтгэвэрийн эрх нь дуусгавар болсон тэтгэвэр авагчдыг болон олголтын тооцоог мэдээллийн санд сар бүр тооцоолон бүртгэх, тэтгэвэр олголтыг үнэн зөв бэлтгэх
3.Даатгуулагчдын судалгааг тооцоололтой гарган тэдэнд баримт материалаа эрх зүйн үндэслэлтэй зөв бүрдүүлэхэд нь туслах, зөрчилтэй баримтын зөрчлийг арилгуулах, дутуу баримт бичгийн гүйцээн бүрдүүлэх архиваас лавлагаа гаргуулах зэрэг асуудлаар зөвлөмж хуудас бичиж хэрэгжилтийг ханган дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Холбоо барих: 70272461 99305551 И-мэйл: bayartsetseg.m@ndaatgal.mn


Үйлчилгээний алба

Хэлтсийн тэтгэвэр хариусан байцаагч: Д.Мөнхзул
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Шинээр тэтгэвэр тогтоолгох иргэд, даатгуулагчийн баримт материалын бүрдэлтийг үндэслэн холбогдох хууль тогтоомж, УНДЕГ-ын даргын "Тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход шаардагдах, баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам"-ыг баримтлан шийдвэрлэх
2.Сарын тэтгэвэр олгохоос өмнө хөдөлгөөн, тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын  актын хугацааны  сунгалт, тогтоосон хувь, мөн тэжээгчийн тэтгэвэр авч буй хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн тооны өөрчлөлт, тэтгэвэрийн эрх нь дуусгавар болсон тэтгэвэр авагчдыг болон олголтын тооцоог мэдээллийн санд сар бүр тооцоолон бүртгэх, тэтгэвэр олголтыг үнэн зөв бэлтгэх
3.Даатгуулагчдын судалгааг тооцоололтой гарган тэдэнд баримт материалаа эрх зүйн үндэслэлтэй зөв бүрдүүлэхэд нь туслах, зөрчилтэй баримтын зөрчлийг арилгуулах, дутуу баримт бичгийн гүйцээн бүрдүүлэх архиваас лавлагаа гаргуулах зэрэг асуудлаар зөвлөмж хуудас бичиж хэрэгжилтийг ханган дэмжлэг үзүүлэн ажиллах
Холбоо барих: 70272461 95954050 И-мэйл: ndaatgal@ndaatgal.to.gov.mn