This is an example of a HTML caption with a link.

Санхүү бүртгэлийн тасаг

Нийгмийн даатгалын сангуудын бүрдүүлэлт хийх, хяналт тавих, Нийгмийн даатгалын ерөнхий завлөлөөс баталж өгсөн төсвийг хуваарийн дагуу захиран зарцуулах, төвлөрүүлэх, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн тухай хуулийн заалтын дагуу зохих хувь хэмжээний даатгалын орлогыг төвлөрүүлээгүй ажил олгогчид хууль ёсны шаардлага хүргүүлэх биелэлтийг ханган ажиллах


Санхүү бүртгэлийн тасаг

Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга: Н.Отгонбаяр
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд, нягтлан бодох бүртгэл, хөдөлмөрийн тухай хууль, төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж олгогдосон эрхийн дагуу нийгмийн даатгалын сангийн санхүүгийн үйл ажиллагааг явуулж, хяналт тавьж ажиллана
2.Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд холбогдох  анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, мэдээллийг бүрэн нэвтрүүлж хэрэгжилтэнд сар бүр хяналт тавьж, байцаагч ажилтнуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана
3.Сумдын болон хэлтсийн ажилтнуудаар сангуудын  сар улирлын тайлан тэнцэл, мэдээг гаргуулан авч нэгтгэн нэгдсэн тайланг үнэн зөв гаргаж хуульд заасан хугацаанд нь дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх
Холбоо барих: 70272461 99910110 И-мэйл: otgonbayar.ner@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэлийн тасаг

Хэлтсийн Орлого, шимтгэлийн байцаагч: Ц.Цэнд-Аюуш
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэх,
2.Ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын сантай холбогдох үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тооцоо хийх
3.Нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа ажил олгогчдыг илрүүлэх, хамрагдагсадын тоог нэмэгдүүлэх
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгылн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах, ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 99237478 И-мэйл:tsendayush.ts@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэлийн тасаг

Хэлтсийн Орлого, шимтгэлийн байцаагч: С.Отгонхуяг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэх,
2.Ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын сантай холбогдох үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тооцоо хийх
3.Нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа ажил олгогчдыг илрүүлэх, хамрагдагсадын тоог нэмэгдүүлэх
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгылн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах, ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 99170520 И-мэйл: otgonhuyag.s@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэлийн тасаг

Хэлтсийн НДС-ийн нягтлан бодогч: Л.Өлзиймаа
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Ажил олгогчоос төлсөн шимтгэлийн орлогын гүйлгээний баримтыг үндэслэн тухайн ажил олгогчийн  нэр, регистр, нийгмийн даатгалын бүртгэлийн дугаар, сан тус бүрээр хуваарилан мэдээлэлд зөв оруулж бүртгэх ажлыг хариуцан гүйцэтгэх
2.Сангийн харилцах дансанд төлсөн шимтгэлийн тооцоог ажил олгогч, даатгуулагч, сан тус бүрээр хийж сангийн сар, улирлын тайлан тэнцэл, мэдээ гаргах бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажиллах
3.Нийгмийн даатгалын сангуудын  орлого зарцуулалтын сар, улирлын тайлан тооцоо, мэдээ гаргах бэлтгэлийг бүрэн хангаж сангуудын орлого, зардлыг зориулалт тус бүрээр нь зөв тооцож, бүртгэл мэдээллийн санд бүрэн тусгах бөгөөд сангуудын орлого  зардлын сар улирлын нэгдсэн дүнг холбогдох байцаагчийн гаргасан дүнтэй тулган шалгах
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамралтыг өргөжүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжуудыг  иргэд даатгуулагчдад сурталчлах, ажил олгогчдад санхүүгийн баримтыг үзэн заавар зөвлөгөө өгөх
Холбоо барих: 80323229 И-мэйл: ulziimaa.l@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэлийн тасаг

Хэлтсийн үйл ажллагааны нягтлан бодогч:Г.Уранчимэг
Ажлын байрны зорилт
1.Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг хангаж, холбогдох аж ахуй нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж, харилцагч байгууллагатай тогтоосон хугацаанд тооцоо нийлж, үүссэн өр авлага, тооцооны үлдэгдлийг баталгаажуулж, баримтжуулна
2.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны болон  хөрөнгө оруулалтын зардлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд зориулалтын дагуу зардлын төрөл зүйлийг хэтрүүлэхгүйгээр зарцуулах, тайлан мэдээг гаргах
3.Хэлтсийн үндсэн болон  эргэлтийн хөрөнгийн ашиглалтанд бүртгэлээр хяналт тавьж ажиллана
4.Хэлтсийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай ажил үйлчилгээг үр дүнгийн гэрээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний дагуу гүйцэтгэх
Холбоо барих: 70272461 94117030 И-мэйл: uranchimeg.ga@ndaatgal.mnСанхүү бүртгэлийн тасаг

Сан дурын даатгалын байцаагч: О.Энхтуяа
Ажлын байрны үндсэн зорилт
1.Нийгмийн даатгалын бодлого, чиг үүргийг төв орон нутагт хэрэгжүүлэн ажиллах
2.Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлээгүй зорилтод бүлгийн иргэдийг нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулах
3.Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлах, хамралтыг нэмэгдүүлэх, сайн дурын даатгалын орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх
4.Сайн дурын даатгалд хамрагдаж буй даатгуулагчдыг цахим нийгмийн даатгалын үйлчилгээнд хамруулах
Холбоо барих: 70272461 99309073 И-мэйл: enhtuya.o@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэлийн тасаг

Эрүүл мэндийн орлого хариуцсан нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан байцаагч:
Б.Батмөнх
Ажлын байрны үндсэн зорилт
1.Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх зорилгоор МҮСТ, ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагч оюутнуудад нийгмийн дааталын ач холбогдлыг сурталчлан таниулах сургалт зохион байгуулах
2.Нэгдсэн үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлж буй иргэдэд нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ үзүүлэх
3.Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээллийн сангийн баяжилтыг тухай бүр хийх, төр хариуцах иргэдийн ногдуулалтыг хийх

Холбоо барих: 99309965 И-мэйл:batmunh.b@ndaatgal.mn