This is an example of a HTML caption with a link.

Санхүү бүртгэл, хамрал, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын алба

Нийгмийн даатгалын сангуудын бүрдүүлэлт хийх, хяналт тавих, Нийгмийн даатгалын ерөнхий завлөлөөс баталж өгсөн төсвийг хуваарийн дагуу захиран зарцуулах, төвлөрүүлэх, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн тухай хуулийн заалтын дагуу зохих хувь хэмжээний даатгалын орлогыг төвлөрүүлээгүй ажил олгогчид хууль ёсны шаардлага хүргүүлэх биелэлтийг ханган ажиллах


Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын алба

Хэлтсийн санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын албаны дарга: Н.Отгонбаяр
Ажлын байрын үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын багц хуулиуд, нягтлан бодох бүртгэл, хөдөлмөрийн тухай хууль, төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж олгогдосон эрхийн дагуу нийгмийн даатгалын сангийн санхүүгийн үйл ажиллагааг явуулж, хяналт тавьж ажиллана
2.Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд холбогдох  анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, мэдээллийг бүрэн нэвтрүүлж хэрэгжилтэнд сар бүр хяналт тавьж, байцаагч ажилтнуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана
3.Сумдын болон хэлтсийн ажилтнуудаар сангуудын  сар улирлын тайлан тэнцэл, мэдээг гаргуулан авч нэгтгэн нэгдсэн тайланг үнэн зөв гаргаж хуульд заасан хугацаанд нь дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх
Холбоо барих: 70272461 99910110 И-мэйл: otgonbayar.ner@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын алба

Хэлтсийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч: Т.Чинзориг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох хуулиуд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын  даргын 2010 оны 107 дугаар тушаалаар баталсан "Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын ажлын нэгдсэн журам"-ыг баримтлан хуулийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн дагуу шалгах ажлыг зохион байгуулан ажиллана
2.Тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолт, олголт, зардал, төлбөрийн тооцооны үндэслэл, тайлангийн талаар шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулах
3. Нийгмийн даатгалын хамрагдалт болон тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын сарын мэдээг хянан батлагдсан маягт, зааврын дагуу нэгтгэн гаргаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох газарт хүргүүлнэ.
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамралтыг өргөжүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх,холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 70273015 99059634 И-мэйл:chinzorih.t@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын алба

Хэлтсийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч: Н.Оюун-Эрдэнэ
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох хуулиуд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын  даргын 2010 оны 107 дугаар тушаалаар баталсан "Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын ажлын нэгдсэн журам"-ыг баримтлан хуулийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн дагуу шалгах ажлыг зохион байгуулан ажиллана
2.Тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолт, олголт, зардал, төлбөрийн тооцооны үндэслэл, тайлангийн талаар шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулах
3. Нийгмийн даатгалын хамрагдалт болон тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын сарын мэдээг хянан батлагдсан маягт, зааврын дагуу нэгтгэн гаргаж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох газарт хүргүүлнэ.
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамралтыг өргөжүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх,холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 70273015 99852842  И-мэйл:oyunerdene.n@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын алба

Хэлтсийн Орлого, шимтгэлийн байцаагч: Н.Нэргүйцэцэг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэх,
2.Ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын сантай холбогдох үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тооцоо хийх
3.Нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа ажил олгогчдыг илрүүлэх, хамрагдагсадын тоог нэмэгдүүлэх
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах, ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 70272063 99308346 И-мэйл: nerguitwsetseg,n@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын алба

Хэлтсийн Орлого, шимтгэлийн байцаагч: Д.Цэрэндолгор
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлэх,
2.Ажил олгогчдын нийгмийн даатгалын сантай холбогдох үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тооцоо хийх
3.Нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа ажил олгогчдыг илрүүлэх, хамрагдагсадын тоог нэмэгдүүлэх
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгылн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжуудыг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах, ажил олгогчдын санхүүгийн баримтыг үзэж заавар зөвлөгөө өгөх, шалгах
Холбоо барих: 70272063 99019710 И-мэйл: tserendolgor@ndaatgal.to.gov.mn@ndaatgal.mn


Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын алба

Хэлтсийн үйл ажллагааны нягталан бодогч: Ц.Цэнд-Аюуш
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Ажил олгогчоос төлсөн шимтгэлийн орлогын гүйлгээний баримтыг үндэслэн тухайн ажил олгогчийн  нэр, регистр, нийгмийн даатгалын бүртгэлийн дугаар, сан тус бүрээр хуваарилан мэдээлэлд зөв оруулж бүртгэх ажлыг хариуцан гүйцэтгэх
2.Сангийн харилцах дансанд төлсөн шимтгэлийн тооцоог ажил олгогч, даатгуулагч, сан тус бүрээр хийж сангийн сар, улирлын тайлан тэнцэл, мэдээ гаргах бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажиллах
3.Нийгмийн даатгалын сангуудын  орлого зарцуулалтын сар, улирлын тайлан тооцоо, мэдээ гаргах бэлтгэлийг бүрэн хангаж сангуудын орлого, зардлыг зориулалт тус бүрээр нь зөв тооцож, бүртгэл мэдээллийн санд бүрэн тусгах бөгөөд сангуудын орлого  зардлын сар улирлын нэгдсэн дүнг холбогдох байцаагчийн гаргасан дүнтэй тулган шалгах
4.Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын хамралтыг өргөжүүлэх, сан тус бүрийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжуудыг  иргэд даатгуулагчдад сурталчлах, ажил олгогчдад санхүүгийн баримтыг үзэн заавар зөвлөгөө өгөх
Холбоо барих: 992377874 И-мэйл: ayush@ndaatgal.to.gov.mn


Санхүү бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, хяналтын алба

Хэлтсийн үйл ажллагааны нягталан бодогч: Г.Уранчимэг
Ажлын байрны үндсэн зорилт:
1.Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцлийг хангаж, холбогдох аж ахуй нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж, харилцагч байгууллагатай тогтоосон хугацаанд тооцоо нийлж, үүссэн өр авлага, тооцооны үлдэгдлийг баталгаажуулж, баримтжуулна
2.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагааны болон  хөрөнгө оруулалтын зардлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд зориулалтын дагуу зардлын төрөл зүйлийг хэтрүүлэхгүйгээр зарцуулах, тайлан мэдээг гаргах
3.Хэлтсийн үндсэн болон  эргэлтийн хөрөнгийн ашиглалтанд бүртгэлээр хяналт тавьж ажиллана
4.Хэлтсийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай ажил үйлчилгээг үр дүнгийн гэрээний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний дагуу гүйцэтгэх
Холбоо барих: 70272461 94117030 И-мэйл: ndaatgal@ndaatgal.to.gov.mn