Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үнэт зүйл


        Эрхэм зорилгыг:
"Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ"
        Хэтийн зорилгыг:
"Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно"
        Чанарын бодлогыг:
"Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэн"
        Байгууллагын үнэ цэнэ:
Зорилгодоо хүрэх явцдаа баримтлах үндсэн зарчмуудыг тодорхойлох, өдөр тутмын ажилдаа хандах хандлагыг чиглүүлэх, ажилтнуудын хоорондын харьцааны дэг жаягийг бүрдүүлэх, нийгэм, хэрэглэгч, хамтрагчдын хүрээнд танигдах байгууллагын СОЁЛЫГ хэлнэ.
        Үнэ цэнэ нь:
Нийгмийн даатгалын байгууллагын үнэ цэнэ нь "ШҮХЭР" бэлэгдлийн бичиглэлээр тодорхойлогдоно.
.

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн албан хаагчид бид үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах зарчмуудыг "Дэмжинэ" үйл ажиллагаандаа тэвчиж хориглон ажиллах зарчмуудыг "Дэмжихгүй" хэсэгт тус тус тодорхойлсон болно.


..

..


...

...


....

....


.....

.....