Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Өргөдөл, гомдлын мэдээ 2020 хагас жил

Эхний хагас жилийн байдлаар иргэн даатгуулагчаас 66 өргөдөл, гомдол, санал ирснийг хуулийн хугацаанд 62 өргөдөл, гомдол буюу 93.9%-н  шийдвэрлээд байна. 4 өргөдөл гомдол шийдвэрлэх шатандаа хүлээгдэж байна.  өргөдөл гомдлыг агуулгаар нь авч үзвэл:

Хүсэлт - 64  /96.9 %/                                   

 2.Санал -   1 /1.5%/

3.Гомдол – 1/ 1.5%/                                               

4. Мэдээлэл эдгээрийн нийлбэр дүн - 66

АГУУЛГААР НЬ  АВЧ ҮЗВЭЛ:

1. Тэтгэвэртэй холбоотой асуудлаар- 8 буюу 12.1%

2.Тэтгэмжтэй холбоотой асуудлаар- 1 буюу 1.5 %

3. ЭХМК-ын асуудлаар- 2 буюу 3%

4. ЭМД-ын асуудлаар- 0

5.  НДШ-ын асуудлаар- 38 буюу 57.5%

6. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн асуудлаар-0

7. Бусад асуудлаар- 17 буюу 25.7%-г эзэлж байна.

Мөн  296 албан бичиг ирснээс  хариутай 172 албан бичгийг хяналтын карт хөтлөн холбогдох  байцаагч нарт өгч ажиллаа.  Үүнээс ХШДАТ-100 , СБТ-17, ҮТ-55  хариутай бичиг ирснээс хуулийн хугацаа хүлээлгүйгээр 155  буюу 90.1% хариутай бичгийг шийдвэрлээд байна. 17 албан бичгийг шийдвэрлэх шатандаа хүлээгдэж байна.  ирсэн бичгийг ангилан үзэхэд ААН байгууллагын код андуурах, төрөл буруу сонгох, даатгуулагч орхигдуулах мөн цагдаагийн газар, СДИХАШШ, прокурорын газраас ирүүлсэн даатгуулагч иргэний  НДШ төлсөн эсэх тодорхойлолт, тайлангийн хэрэгжилт ирүүлэх тухай  хариутай бичгүүд 85%-г эзэлж байна.  2020 оны 3-р улирлын байдлаар иргэдээс Нийгмийн даатгалын хэлтэст ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

.