Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

НДХ-ийн Ёс зүйн зөвлөл

.


Төрийн үйлчилгээг ил тод, түргэн шуурхай хүргэнэ.

.


Нийгмийн даатгалын байгууллагын Ёс зүйн дүрэм

.