Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэгдсэн: 2020-09-23 Сэтгэгдэл бичих

“Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн хүрээнд ирэх сараас буюу 2020 оны 10 дугаар сарын 01-нээс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд аж ахуйн нэгж байгууллага, даатгуулагч, сайн дурын даатгуулагч тус б...

Нийтлэгдсэн: 2020-09-23 Сэтгэгдэл бичих

Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулиуд 1994 онд батлагдаж 1995 оноос хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш ажил олгогчид нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг нийгмийн даатгалын байгууллагад цаасан хэлбэрээр өгч эхэлсэн. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2006 оноос хойших тайланг нийгмийн даатгалын мэдээллийн сан...

Нийтлэгдсэн: 2020-09-17 Сэтгэгдэл бичих

Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэдээгээр 2020 оны 8-р сард НДШ-ийн орлого 16.5 тэрбум.₮ болж төлөвлөгөө 126.4 хувь биелэлээ. Төлөвлөгөөг Баянцогт сум 4.8 хувь, Жаргалант сум 11.0 хувь, Баянчандмань сум 19.5 хувиар тус тус тасалдуулж, бусад 24 сум 13.1-68.2 хувиар давуулан биелүүллээ. Сайн дурын НДШ-ийн орлого 923.9 сая.₮ болж төл...

Нийтлэгдсэн: 2020-09-10 Сэтгэгдэл бичих

Зуунмод сумын  Нацагдорж баг, Ланс баг, Номт баг, Зүүндэлгэр баг, Баянхошуу баг,  Баруунзуунмод  багийн иргэдэд нийгмийн салбарын үйлчилгээг цогцоор нь хүргэх, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг  иргэн бүрт хүргэх зорилгоор Аймгийн Засаг даргын тамгын газар,  Нийгмий...

Нийтлэгдсэн: 2020-08-07 Сэтгэгдэл бичих

Төв аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нийгмийн даатгалын багц хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлсэн орлого болон зарцуулсан мөнгөн хөрөнгийг тайланг та бүхэн танилцуулж байна.  2020.07.31-ний байдлаар тэтгэврийн даатгалын сангаас 14913 тэтгэвэр авагчдад 38,9 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэм...

Нийтлэгдсэн: 2020-07-01 Сэтгэгдэл бичих

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ журмын зорилго нь дэлхий дахинд үүсээд байгаа цар тахал буюу коронавируст халдвар тархсан онцгой нөхцөл байдлын улмаас улс орны эдийн засаг, санхүүгийн нөхцөл байдал хүндэрч, аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлого буурч, үйл ажиллагаа нь доголдож байгаатай холбогдуулан нийт аж ахуйн нэгж, байгуулла...

Нийтлэгдсэн: 2020-05-20 Сэтгэгдэл бичих

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолтыг өмнө ньТөрийн үйлчилгээний цахим машинаас үнэт цаасаар эсвэл зөвхөн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас цаасан маягтаар авах боломжтой байсан.       2018 оны байдлаар 1.9 сая удаагийн хандалтаар ажил олгогч болон даатгуулагч нар дээрх байдлаар лавлагаа ...

Нийтлэгдсэн: 2020-05-20 Сэтгэгдэл бичих

САЙН ДУРААР ДААТГУУЛАГЧ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛЭЭС ХЭРХЭН ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ВЭ? САЙН ДУРААР ДААТГУУЛАГЧ ТА: 2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сайн дураар нийгмийн даатгалд даатгуулж байсан бол НИЙГМИЙН, ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛЭЭС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨНӨ. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцсон дүнгээр б...

Нийтлэгдсэн: 2020-03-25 Сэтгэгдэл бичих

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой Шинрай төслийн хүрээнд шинээр хоёр гарын авлагыг хэвлүүлэн ажилтан албан хаагчдын хэрэгцээнд хүргэлээ.     Тухайлбал сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах чиглэлээр “Сургалт хөгжүүлэлтийн удирдамж”, орлого шимтгэлийн байцаагчдын ажлыг нари...