This is an example of a HTML caption with a link.

Мэдээ мэдээлэл

Улсын үзлэгт хамрагдлаа

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 150 дугаар тогтоол, Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 46 дугаар захирамж, Хууль, зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан “Орон нутагт улсын үзлэг явуулах хуваарь”-ийг үндэслэн Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн ахлагчтай, Архивын Ерөнхий газрын ХШҮДАХэлтсийн дарга, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын ахлах байцаагч Ч.Оюунчимэг, Төрийн албаны зөвлөлийн шинжээч Б.Оюуннасан, Архивын Ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын хяналтын байцаагч А.Болд, ХШҮДАХэлтсийн мэргэжилтэн С.Лхамсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2019 оны 6 дугаар сарын 18-25-ны өдрүүдэд манай аймагт ажиллаж, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг явууллаа. Улсын үзлэгт аймгийн ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Зуунмод, Баянжаргалан, Баян сумд тус тус хамрагдсан бөгөөд нийт 12 байгууллагад үзлэг хийж, зөвлөмж чиглэл өгч ажиллалаа. Төв аймгийн хувьд 2019 оны Засгийн газрын “Төрийн байгууллагын ажлын үохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн улсын үзлэг явуулах тухай тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Сарангэрэлээр ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулан, байгууллага, сумдад ажиллах хуваарийг батлан, тайлан, дүн, илтгэл мэдээллийг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж ажилласан. Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлыг зохион байгуулснаар аймгийн хэмжээнд нийт 178 байгууллагын 55 байгууллага нь архив, албан хэрэг хөтлөлтийн программыг шинээр нэвтрүүлж, 29 байгууллага нь архивын программыг шинэчлэн сайжруулж, 74 байгууллага нь архивын нягтруулсан шүүгээ болон зориулалтын тавиуртай болж, архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудын үйл ажиллагааг дэмжиж техник хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулж ажилласны үр дүнд бүх байгууллагууд архивын өрөөгөө тохижуулж, зориулалтын дагуу тоноглож, архивын өрөөгүй байсан байгууллагууд өрөө, сейф, шүүгээтэй болж архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулж ажилласан байна. Улсын үзлэгийн ажлын хэсгийн зүгээс амжилт, ололттой талыг онцолж байсан бол зөрчил, дутагдлыг хэрхэн арилгаж ажиллах талаар, цаашид анхаарах асуудалд тодорхой үүрэг чиглэлийг өгсөн юм.


НДШ-ийн өртэй ААН Монгол банкны зээлийн санд бүртгэгдэнэ
Нийгмийн даатгалын багц хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбоотой мэдээллийн нэгдсэн сангийн салбар хоорондын уялдааг сайжруулах зорилго бүхий ажлын хүрээнд НД-ын шимтгэл төлөлттэй холбоотой мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хүргүүлэх ажлыг  2019.06.20-оос эхлэн хэрэгжүүлж ажиллана.
Тус журмын гол  зорилго нь Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд заасны дагуу ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хүргүүлэх, өглөгийн барагдуулалтад хяналт, тавих, мэдээлэлд баяжилт хийж, шинэчлэн хүргүүлэх, нууц задрахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад чиглэсэн болно.
Журамтай холбоотой дэлгэрнгүй мэдээллийг  70272063 утсаар лавлах боломжтой.

НДШ-ийн өртэй ААН Монгол банкны зээлийн санд бүртгэгдэнэ
Нийгмийн даатгалын багц хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлттэй холбоотой мэдээллийн нэгдсэн сангийн салбар хоорондын уялдааг сайжруулах зорилго бүхий ажлын хүрээнд НД-ын шимтгэл төлөлттэй холбоотой мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хүргүүлэх ажлыг  2019.06.20-оос эхлэн хэрэгжүүлж ажиллана.
Тус журмын гол  зорилго нь Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд заасны дагуу ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хүргүүлэх, өглөгийн барагдуулалтад хяналт, тавих, мэдээлэлд баяжилт хийж, шинэчлэн хүргүүлэх, нууц задрахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад чиглэсэн болно.
Журамтай холбоотой дэлгэрнгүй мэдээллийг  70272063 утсаар лавлах боломжтой.

Батсүмбэр суманд нүүдлийн хурал зохион байгуулагдлаа
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх  Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь “Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын дүрэм”, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны  өдрийн A/36 дугаар тушаал “Нүүдлийн хурал зохион байгуулах заавар”-ыг үндэслэн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг иргэдэд даатгуулагчдад ойртуулж тусламж үйлчилгээг орон нутагт нь хүргэх  зорилгоор Жаргалант, Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Сүмбэр  зэрэг  сумдыг хамруулан бүслэн Батсүмбэр суманд төвлөрүүлэн  2019.05.24-26-ны  өдөр хүртэл   нүүдлийн хурал зохион байгуулж, нийт 66 даатгуулагчийн  хөдөлмөр чадвар алдалтын байдалд магадлагаа хийснээс  хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг  хугацааг  сунгасан- 43 ,  хувь нэмэгдүүлсэн- 1,хувь бууруулсан -1 , шинжилгээ дутуу- 4 хүнийг буцааж, хугацаагүй сунгалттай 13 иргэн/даатгуулагчийг  мэргэжилийн эмчийн хяналтанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ тус тус үзүүлсэн байна.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд орон нутагт нь хүргэх зорилтын хүрээнд бүсчилсан нуудлийн хурлын ЭХМК-ын төсөвт багтаан аль болох олон суман зохионбайгуулахаар ажиллаж байна. Мэдээг: Магадлагч эмч Ж.Оюунчиэмг

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийгдлээ

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жил, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 60 жилийн ойн хүрээнд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа байгууллагууд болох аймгийн ХХҮГ, ГБХЗХГазар, НДХэлтэс, Зуунмод сумын МСҮТөв хамтран аймгийн Монгол туургатан театрт амжилттай зохион байгуулан ажиллаа.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үеэр Төрөөс тэтгэврийн талаар баримтлах бодлого, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хэрэгжих хугацаа нь хойшилсон хуулийн заалт, цахим нийгмийн даатгалын ач холбогдлын талаар өдөрлөгт оролцогчдод мэдээлэл хүргэн ажиллаа. Мөн НДС-аас олгогдох тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, сайн дурын даатгалын, эрүүл мэндийн даатгалын талаар зөвлөгөө мэдээллийг 348 иргэн даатгуулагчид хүргэн ажиллаа.

 

 


Нээлттэй хаалгаын өдөрлөг хийгдлээ

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жил, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 60 жилийн ойн хүрээнд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа байгууллагууд болох аймгийн ХХҮГ, ГБХЗХГазар, НДХэлтэс, Зуунмод сумын МСҮТөв хамтран аймгийн Монгол туургатан театрт амжилттай зохион байгуулан ажиллаа.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үеэр Төрөөс тэтгэврийн талаар баримтлах бодлого, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хэрэгжих хугацаа нь хойшилсон хуулийн заалт, цахим нийгмийн даатгалын ач холбогдлын талаар өдөрлөгт оролцогчдод мэдээлэл хүргэн ажиллаа. Мөн НДС-аас олгогдох тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт, сайн дурын даатгалын, эрүүл мэндийн даатгалын талаар зөвлөгөө мэдээллийг 348 иргэн даатгуулагчид хүргэн ажиллаа.

 

 


Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулна

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жил, хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага байгуулагдсаны 60 жилийн ойг угтан Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа бүх байгууллагууд хамтран 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн зохион байгуулахаар удирдамж чиглэл ирсэн. Нээлттэй хаалганы ерөнхий зохион байгуулагчаар ХХҮГазар, ГБХЗХГазар, НДХэлтэс, Зуунмод МСҮТөв ажиллах бөгөөд аймгийн Ахмадын хороо, аймгийн УЗХороо, аймгийн ХБИргэдийн холбоо, Дэлхийн зөн ОУБайгууллага хамтран оролцогчоор тус тус ажиллана. Өдөрлөгийн үеэр нийгмийн хамгааллын  хууль тогтоомжийг сурталчлах, нийгмийн хамгааллын цогц үйлчилгээг газар дээр нь хүргэн ажиллах юм. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үеэр Монгол улсын ерөнхий сайдын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу иргэдийн хөдөлмөрийн үр шимд  уриалсан соён гэгээрүүлэх сонирхолтой лекц уншигдана. Тус өдөрлөг 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Б.Дамдинсүрэнгийн нэрэмжит төв аймгийн Монгол туургатан театр зохион байгуулагдана.

 


ЭХМК-ын мэдээлэл

НДЕГ-ын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах төв комиссоос төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссоос хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа тогтоолгосон, сунгасан, цуцалсан болон комиссын, нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаанд бүрдмэл магадлалын хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаа.

Тус бүрдмэл магадллын үйл ажиллагаанд 883 ХБИргэн хамрагдахаар сонгогдсоноос 863 ХБИргэн буюу 98,3% ирцтэйгээр хамрагдлаа. Нийт бүрдмэл магадлал хамрагдсан иргэдийн 81,3% тогтоосон хөдөлмөрийн чадвар алдалт хэвээр, 12% нь өвчний заалт өөрчлөгдөг, 4% нь цуцлагдсан байна. Бүрдмэл магадлалын хуралд орохоор нэрс ирсэн боловч хүндэтгэн үзэх шалтгаантай 14 иргэнийг 2019.04.30 Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах Төв комиссын хурлаар оруулах шийдвэр гарсан байна. Тус хуралд ороогүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон актыг хүчингүй болгон нийгмийн даатгалын сан, нийгмийн халамжийн сангаас олгогдох тэтгэвэр, тэтгэмжийг нь зогсоох хүртэл арга хэмжээ авагдах юм байна.

 


Бүрдмэл магадлал явагдаж байна.
Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын  хөдөлмөрийн чадвар алдалтын  хувь хугацаа тогтоолгосон  даатгуулагч /иргэн/-ний хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан , хувь хугацаа, хөдөлмөрийн тусгай нөхцөл тогтоох асуудлыг дахин магадлах, мэргэжил  аргазүйн удирдлагаар хангах зорилгоор НДЕГ-ын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах төв комиссын  бүрдмэл магадлалын ажлын зохион 2019.04.08-18 хооронд Төв аймгийн Зуунмод сумын Монгол туургатан театрын байранд зохион байгуулж байна.
Мөн Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалтай холбоотой хууль тогтоомжийг хэрэгжилт, эмнэлгийн байгууллагын дэргэдэх эмнэлэг хяналтын комиссын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийх хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр уулзалт ярилцлага зохион байгуулах, сэтгэл ханамжийн судалгаа авах зэрэг ажлыг давхар зохион байгуулан ажиллах юм. Тус бүрдмэр магадлал нь манай аймгийн хувьд 8 жилийн дараа дахин ирж ажиллаж байгаа бөгөөд тус бүрдмэл магадлалаас хоцорсон иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авдаг бөгөөд тус бүрдмэл магадлалд нэрс нь ирсэн ХБИргэд заавал хамрагдах нь зүйтэй.


НДЕГ, ШШГЕГ-ын хамтран ажиллах гэрээний дагуу хорих ангиудад сургалт хийгдэв

    НДЕГазар, ШШГЕГазарын хамтран ажиллах гэрээний дагуу ШШГЕГ-ын албан хаагчид болон хорих ангиудад ял эдэлж буй хоригдлуудад Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, цахим нийгмийн даатгалын хүрээнд нэвтрүүлсэн “Нийгмийн даатгал” аппликейшны ач холбогдлыг сурталчлах, хоригдлуудыг нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулах зорилгоор хамтран ажиллаа. Хоригдох  ялаар шийтгэгдсэн иргэдийн хувьд нийгмийн даатгалын үйлчилгээнд хамрагдах эрх нь хязгаарлагдмал буюу тогтоогдсон тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээг итгэмжлэхээр ар гэрийнхэнд үргэлжүүлэн олгох төдийхнөөр үйлчилгээ үзүүлж байсныг өөрчлөн Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан ДААТГУУЛАГЧ-ийн авч хүртэж болох үйлчилгээнд нээлттэй хамруулахаар шийдвэрлэсэн шийдвэрийн дагуу агентлагуудын түвшний хамтран ажиллах олон ажлын эхлэл нь энэ юм.  Төв аймгийн Баян суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 415 дугаар хаалттай хорих анги мөн тус суманд үйл ШШГЕГ-ын харьяа Согтууруулах мансууруулах эмгэгийг албадан эмчлэх газар, Мөнгөнморьт сумын 417 дугаар нээлттэй хорих ангиудад сургалт зохион байгуулан ажиллаа.

Хоригдлуудын хувьд ажил хөдөлмөр эрхлэн олсон орлогоос болон ар гэрээс нь сайн дурын даатгалын шимтгэлийн мөнгийг нь шилжүүлэх бололцоотой хоригдлуудтай гэрээ байгуулан “ДААТГУУЛАГЧ”-ийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр хорих ангийн санхүүгийн албадтай эргэх холбоогоо сайжруулан ажиллахаар боллоо.