This is an example of a HTML caption with a link.

Мэдээ мэдээлэл

Нийгмийн даатгалын төрөлжсөн архивын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулна
НДЕГазраас 2019 оныг "Танд ойрхон, найрсаг үйлчилгээний жил" болгон зарласан бөгөөд хэлтэс нь даатгуулагч ажил олгогчдод өөрийн архиваас олгох  үйлчилгээндээ шинэчлэл хийн  бусад хэлтсүүдтэй цахимаар архивын лавлагаа гарган ажиллахаар боллоо. Ингэснээр тухайн иргэн, даатгуулагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох, төлбөр зардал авахтай холбоотой лавлагааг 21 аймаг 9 дүүргийн төрөлжсөн архиваас цахимаар солилцон даатгуулагч таны ажлыг хөнгөвчлөн цаг мөнгийг хэмнэн ажиллах юм. Тус ажил нь 2019 оны салбарт дэвшүүлсэн урианы жилийн ажлын хүрээнд хийгдэж буй томоохон шинэчлэлт бөгөөд цаашид нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цахимжуулах иргэд даатгуулагчдад хөнгөн шуурхай хүргэх ажлыг улам эрчимжүүлэн ажиллах юм.

2019 онд дэвшүүлсэн уриа
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 24-р зүйл, Засгийн газрын 2014 оны 354 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан "Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм" үндэслэн 2019 онд Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэд даатгуулагч, ажил олгогчдод орон зай үл хамааран чирэгдэлгүй шуурхай үзүүлэх, нийгмийн даатгалын байгууллагын байцаагч, ажилтнуудын харилцааны соёлыг сайжруулах, хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор салбарын хэмжээнд "Танд ойрхон, найрсаг үйлчилгээний жил " болгон зарлалаа.
Нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь цахимжиж байгаа тул иргэд даатгуулагч та цаг заваа хэмнэн цахим үйлчилгээнд нэгдэж биднийг дэмжин ажиллаарай.
Урианы жилийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарч хэрэгжилтийг ханган ажиллах ба төв орон нутгийн байцаагч нарын харилцаа хандлагын талаар иргэд даатгуулагчдаас ирэх санал хүсэлтийг бүрэн шийдвэрлэн төрийн албаны тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцон ажиллах болно.

Нэгж дээр ISO9001:2015 стандартыг амжилттай нэвтрүүллээ

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээнд олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх төслийг 2018 оны 04 сард эхлүүлсэн. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэгж дээр Чанарын менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд баталгаажуулалтын “Эс Эф Си Эс”ХХК-тай хамтран ажилласан бөгөөд   хэлтсийн удирдах хороо, төв аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн хамтарсан багууд Жаргалант суманд ажиллан анхан шатны нэгж дээрх нийгмийн даатгалын үйлчилгээ нь стандартын зүйл заалттай хэрхэн уялдаж буйг  нягтлан зөвлөх үйлчилгээ болон дотоод аудитын ажлыг 6-н удаа зохион байгуулан ажилласан байдаг. Удирдах хорооны дүн шинжилгээний дагуу Чанарын менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлж буй явцад хоёр шатны аудит хийгдэг сайжруулах саналуудын хүрээнд ажил үйлчилгээг сайжруулан ажиллаж олон улсын чанарын менежментийн баталгаажуулалтын “Эс Эф Си Эс”ХХК-ны баталгаажуулалт олгох 2018.11.29-ны 024-р хуралдаанаар стандартын зүйл заалтын шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа тул олон улсын ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн батламж олгохоор болсныг нийт даатгуулагч иргэд, ажил олгогч нартаа дуулгая.

Тус олон улсын стандартыг суманд нэвтрүүлсэн анхын сум, нийгмийн хамгааллын салбарын анхны нэгж болж байна.

Цаашид бид бүхэн ололт амжилтаа бататган иргэд, даатгуулагчдынхаа ирээдүйн нийгмийн баталгааг хангах үйлсдээ хичээнгүйлэн зүтгэх болно.

Нийгмийн даатгалын сан арвин байг.


НДХ-ийн дэргэдэх ЭХМК-ын  бүрэлдэхүүн шинэчлэгдлээ
Төв аймгийн засаг даргын 2018  оны 11 дүгээр  сарын 27- ны өдрийн    “Сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай”   дугаар А/668 захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг нь  Монгол улсын засгийн газрын 2015 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  “ Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм” –ийн 3.1,  3.3,  3.4  дүгээр заалт,    Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дугаар А/55 тушаал “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шинжээч эмч, төрөлжсөн мэргэжлийн эмч сонгон шалгаруулах журам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын  даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 05 -ны өдрийн 2/2237 тоот  “Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай“ албан бичгийг  тус тус   үндэслэн  2018 оны 11 сарын 27-ны өдөр эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүнээр ажиллах төрөлжсөн  мэргэжлийн  эмч   /Дотор, Мэдрэл, Мэс засал/ томилох сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг  зохион байгууллаа.

Албан бус секторт хөдөлмөр эрхлэгчдэд сургалт хийгдлээ

Албан бус секторт хөдөлмөр эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалын тухай хуулийн ач холбогдлыг сурталчлан таниулах, нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 27 суманд явуулын өдөрлөг сургалтыг 11 сарын 21-23 хооронд зохион байгууллаа. Аймгийн төвийн такси үйлчилгээ эрхлэгч иргэд, томоохон худалдааны төвүүд, нийтийн үйлчилгээний газруудыг хамруулан 825 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэн 61 иргэнийг сайн дурын даатгалд шинээр хамруулан, 76 иргэний эрүүл мэндийн даатгалыг төлүүлэн ажиллаа.

Сургалтаар нийгмийн даатгалын хуулийн ач  холбогдол, сайн дурын даатгал, нийгмийн даатгалын гар утсанд зориулсан аппликейшны танилцуулгыг танилцуулан хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарын хууль эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэн АХА тэмцээн зохион байгуулан урамшуулан ажиллаа.


ЕБС-ийн сурагчдад сургалт зохин байгууллаа

Аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид болон Баянчандмань, Заамар, Зуунмод, Эрдэнэ сумдын Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудыг хамруулсан “Даатгалтай ирээдүй” сургалтыг зохион байгуулан ажиллаа.

Сургалтаар нийгмийн даатгалын хуулийн ач  холбогдол, сайн дурын даатгал, нийгмийн даатгалын гар утсанд зориулсан аппликейшны танилцуулгыг танилцуулан сурагч оюутнуудын хууль эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэн АХА тэмцээн зохион байгуулан урамшуулан ажиллаа. Сургалтад 1660 сурагч оюутан хамрагдав.


Нийгмийн даатгал миний мэргэжил
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас "Нийгмийн даатгал миний мэргэжил" сэдэвт ажил мэргэжлийн уралдааныг зохин байгууллаа. Энэхүү ажил мэргэжлийн уралдааныг долоон бүс болгон амжилттай зохин байгуулагдан дуусаад байна.
Нийгмийн даатгалын байцаагчид, ажилтнууд  асуулт хариулт, бодлого, кейс, "АХА" тэмцээнээр өрсөлдлөө. Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Төвийн бүст өрсөлдөн амжилттай оролцлоо. Энэхүү ажил мэргэжлийн тэмцээн нь иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч, олон нийтэд нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг сурталчлан таниулах,нийгмийн даатгалын ажилтнуудын ажлын онцлогийг харуулах,  байцаагч ажилтнуудын мэдлэгийн ур чадварыг сорих, дээшлүүлэх,улсын байцаагчийн эрх олгох, сунгах шалгалтад бэлтгэх зорилгоор зохион байгуулагдсан болно.  Уг ажил мэргэжлийн тэмцээн нь цаашид үргэлжлэн зохион байгуулагдахаар болсон.

ШИНЖЭЭЧ ЭМЧ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

ШИНЖЭЭЧ ЭМЧ ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дугаар А/55 тушаалыг үндэслэн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа тогтоох, мэргэжлийн  магадлал хийх чиглэлээр эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шинжээч гишүүнээр  / 3 эмч /  томилох сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Материалыг 2018 оны 11 сарын 20-ны дотор Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр хүлээж авна.

                                          1.Тавигдах шаардлага

·         Эмчлэх эрхийн лицензтэй

·         Ахлах зэргээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй

·         Анагаах ухааны магистраас дээш боловсролын зэрэгтэй

·         Багаар ажиллах чадвартай

·         Ёс зүйн зөрчилгүй

·         Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шаардлага хангасан

2         Бүрдүүлэх материал

·         Нэр дэвшигчийн хүсэлт

·         Анкет /төрийн албан хаагчийн 1-р маягтаар/

·         Иргэний үнэмлэх, диплом , мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой материалын хуулбар

·         Цээж зураг 2 хувь


НДҮЗөвлөл төв аймагт ажиллаа

Нийгмийн даатгалын байгууллагын дээд байгууллага болох Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба  аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тэтгэврийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг, нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол шийдвэр, НДЕГ-ын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх жилийн ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлж буй ажлын явц, хэлтсийн 2018 оны нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд мониторинг хийн ажиллаа.
Нийгмийн даатгалын багц хууль, шинэчлэгдсэн хуулийн зүйл заалт, зөвлөмж зааврыг хэрэглэхэд тулгарч буй асуудал түүнийг хэрхэн сайжруулах талаар санал солилцон ажиллаа.

НДҮЗ-с цаашид сангийн орлого, зарлага, төсвийн гүйцэтгэлд байнгын хяналт мониторинг хийх бөгөөд иргэд даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэн ажиллахад тулгар буй асуудлын зураг авалт хийн уялдаа холбоог сайжруулан ажиллахаа мэдэгдлээ.


Сонгон шалгаруулалтын урилга

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагЭрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх нийслэл, орон нутгийн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа нь “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцах тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам”-ын хүрээнд явагдана. Улаанбаатар хот болон орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, магадлан итгэмжлэгдсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг сонгон шалгаруулалтад урьж байна. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй нийслэлийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт, орон нутгийн сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүд нь тухайн аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын тасагт доорх баримт бичгийг бүрдүүлж, 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.