Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

2020 оны төсөв батлах тухай

.


2020 оны төсвийн хуваарь хүргүүлэх тухай

.


2020 оны НДСан, Үйл ажиллагааны төсөв

.