Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын  хурлыг  4 удаа 30 цаг хуралдаж, нийт 262 иргэний асуудлыг хэлэлцсэнээс шинээр 38  иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг тогтоож, 201 иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг сунгаж,  23 иргэнийг цуцалсан байна.

           Аймгийн хэмжээнд  14690 тэтгэвэр авагчдад 5.5 тэрбум  төгрөгийн тэтгэвэр олгож ажилласан.

Засгийн газрын  2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 484 дүгээр тогтоолоор баталсан “Зарим иргэний тэтгэврийн нэмэгдүүлэхэд баримтлах журмын дагуу нийт  1502 тэтгэвэр авагчдад 115.6 сая төгрөгийн нэмэгдлийг олгоод байна.

Аймгийн хэмжээнд архивын лавлагаа-40, тодорхойлолт-15   нийт 55 лавлагаа, тодорхойлолт   гарган иргэд даатгуулагчдад өгч ажилласан.

Аймгийн хэмжээнд 98 даатгуулагч жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 15.7 сая,  160  даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж  18 сая, 35 даатгуулагчийн ажилгүйдлийн  тэтгэмж 66.7  сая, 100.4 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон байна.

МУЗГ-ын 140-р тогтоолоор батлагдсан Нийгмийн даатгалын  шимтгэлээс чөлөөлөгдөх, Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.  532 ААНэгжийн 2869 даатгуулагчийг Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж, ажилгүйдэл, үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын зэрэг 4 сангийн 1,160 сая төгрөгийн шимтгэлээс бүрэн чөлөөлсөн.

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээнд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас ирүүлсэн  үйл ажиллагаа нь доголдсон, орлого нь буурсан ААН-ийн жагсаалтад хамрагдсан 73  аж ахуйн нэгж байгууллагаас 52  ААНэгж байгууллагын   давхардсан тоогоор 977 даатгуулагчид 195.4  сая төгрөгийн дэмжлэгийг ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгоод байна.

“Нийгмийн салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг  Зуунмод сумын 5 багт зохион байгуулж Иргэд, даатгуулагчид тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох, ажилласан жилээ тооцуулах, тэтгэвэр тэтгэмжийн эрх хэрхэн үүсэх, малчнаар тэтгэвэр тогтоолгох болзол шалгуур, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох эмийн үнийн хөнгөлөлт, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ямар хөнгөлөлт эдлэх, хөдөлмөрийн чадвар алдалт хэрхэн тогтоолгох зэрэг асуултууд тавьж  нийт 85  иргэн даатгуулагчдад  зөвлөгөө  өгч  ажиллалаа.

            “Ахмадын өдөр”-ийг угтан хэлтсийн ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэн Дорноговь аймгийн  “Хамрын хийд” Шамбалын орон буюу “Энергийн төв”-ийг үзүүллээ.

Хэлтсийн эцэг эхийн зөвлөлөөс  ажилтан албан хаагчдын 3-16 насны 30 хүүхдийг “Байгалийн түүхийн музей” үзүүлж, мөн байгалийн түүхийн музейн сургагч багшаар  “Ан амьтдын амьдрал” сэдвээр  сургалтад хамруулан ажиллалаа.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС