This is an example of a HTML caption with a link.

Хэлтсийн 11 сард хийсэн ажлын тайлан

1.Япон улсын  “Жайка” төслийн хүрээнд  Эрдэнэ суманд очиж ажиллан “Малчдыг сайн дурын нийгмийн даатгалд хэрхэн хамруулах, хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх” талаар судалгааг авсан. Дээрх судалгаанд нийт 100 гаруй малчин хамрагдсан.

2.Хэлтсийн нийт ажилтнуудаас “Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох нь” сэдэвт асуулгыг авч, 2017 оны сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулахаар бэлтгэж байна. Санал асуулгад нийт 20 албан хаагч оролцсон.

3.Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO:9001-ийн хүрээнд дотоод аудитор бэлтгэх сургалтад ЭМД-ын албаны дарга Г.Баярсүрэн, орлого шимтгэлийн байцаагч Н.Оюун-Эрдэнэ нар 3 хоногийн сургалтад хамрагдсан.

4.Баян, Баянцагаан сумдад шалган туслах ажлаар явж 535706.8 төгрөгийн акт тавьж, 3 байгууллагад НДШ-ийн өр барагдуулах албан шаардлага тавьсан.

5.НДХ-ийн дэргэдэх ЭХМК-ын хурлыг 4 удаа хуралдуулж, нийт 239 иргэний асуудлыг хэлэлцсэнээс шинээр 25 иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг тогтоож, 182 иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг сунгаж, 31 иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг цуцалж, 1 иргэнийг буцаасан.

6.Аймгийн хэмжээнд 12292 тэтгэвэр авагчдад 3332054327  төгрөгийн тэтгэврийг тавьж олгов.

7.Нийгмийн даатгалын хэлтэст 11 дүгээр сард өссөн дүнгээр нийт 65 иргэний өргөдлийг хүлээн авч,  56  иргэний  өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн.

8.Архивын лавлагааг 584 иргэнд архивын лавлагаагаар, 329 аж ахуйн нэгж байгууллагад шимтгэл төлсөн тухай тодорхойлолтыг гаргаж үйлчлэв.

                 

  ТӨВ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС