Нээлттэй утас: 7027-3918

Нээлттэй утас

7027-3918

Тэтгэмжийн даатгал

Хөдөлмөрийн чадвараа түр  алдсаны тэтгэмж авах эрх

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж нь доорх болзолыг хангасан нөхцөлд үүснэ:
   *Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрйин     чадвараа  түр хугацаагаар алдахаас өмнө 3 жил, түнээс дээш хугацаагаар төлсөн байх
   *Даатгуулагч эх хүүхдээ196 хоног хүртэл тээгээгүй дутуу төрүүлсэн буюу үр хөндүүлсэн бол /энэ тохиолдолд эхчүүдийг хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан даатгуулагчтай адилтган үзнэ/

Бүрдүүлэх матераил:
Даатгуулагч нь эмнэлэгийн байгууллагаас бичиж олгосон хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны эмнэлэгийн хуудсыг байгууллагынхаа хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд өгөх бөгөөд уг ажилтан  түүний эмнэлэгийн хуудсанд шимтгэл төлж ажилласан хугацааг бичин дээд албан тушаалтнаар баталгаажуулан байгууллагын нягтлан бодогчид өгнө. Тухайн байгууллагын ня-бо даатгуулагчийн эмнэлэгийн хуудсыг хүлээн авч нягтлан шалгасны үндсэн дээр  хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг дор дурдсан баримтыг үндэслэн олгоно.
   *Эмнэлгийн хуудас
   *Нийгмийн даатгалын дэвтэр

Жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмж

Нийгмийн даатгалд заавал болон сайн дураар даатгуулагч эх дараах 2 болзолыг зэрэг хангасан тохиолдолд жирэмсэний болон амаржсаны тэтгэмж эдлэнэ.
   *Заавал болон сайн дураар даатгуулагч эх нь тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсэний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй төлсөн байх бөгөө сүүлийн 6 сар тасралтгүй  төлсөн байх
   *Тэтгэмжийн даатгал төлөх дээрх хугацааг хангасан даатгуулагч эх, хүүхдээ 196 хоног тээгээд дутуу төрүүлсэн буюу үр хөндүүлсэн, жирэмслэлтийг эмнэлэгийн аргаар тасалсан мөн 196 хоног тээгээгүй боловч амьдрах чадвартай хүүхэд төрүүлсэн бол

Бүрдүүлэх материал:
Даатгуулагч эх нь эмнэлэгийн байгууллагаас бичиж олгосон жирэмсний, амаржсаны хуудасыг байгууллагынхаа хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэнд өгөх бөгөөд хуудсанд шимтгэл төлж ажилласан нийт хугацааг бичин дээд тушаалтнаар баталгаажуулсаны дараа байгууллагын санхүүд өгнө. Санхүү хуудсыг сайтар нягталсны дараа уг эхэд жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмжийг дор дурдсан баримтыг үндсэлэн олгоно.
   *Эмнэлгийн хуудас
   *Нийгмийн даатгалын дэвтэр

Оршуулгын тэтгэмж

Нийгмийн даатгалын байгууллага тэтгэмжийн даатгалын сангаас дараах тохиолдолд нас барсан даатгуулагчийн ар гэрт оршуулгын тэтгэмж олгоно.
-тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгүй төлсөн даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн өвчний улмаа нас барсан бол
-үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас нас барсан даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгүйгээр
- нийгмийн даатгалын тухай хуульд зааснаар шимтгэл төлж ажилласан хугацаа болон хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгон авч байсан иргэн нас барсан бол

Оршуулгын тэтгэмжийг олгох хугацаа:
   - Нас барсан даатгуулагчийн ар гэрийн хүмүүсийн тэтгэмж авах өргөдөл гаргаснаас хойш 24 цаг
  - Тэтгэмжийг даатгуулагч нас барсанаас хойш 4 долоо хоногийн дотор
  - Хэрэв хүндэтгэх шалтгаантай бол 6 сарын дотор
Бүрдүүлэх материал:
  - Даатгуулагчийн нас барсаны гэрчилгээ
  - Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын гэрчилгээ
  - Өргөдөл